Accés i matrícula

La preinscripció per accedir als estudis de Grau en Arts Escèniques es formalitza per Internet a l'adreça https://accesuniversitat.gencat.cat

Podeu consultar al calendari de preinscripció per saber els dies de les assignacions de places o reassignacions posterior a http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/calendari_preinscripcio/

Per a més informació sobre la preinscripció universitària, podeu consultar el web http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

Dades de preinscripció

Nom: Grau en Arts Escèniques

Codi PIN: 81045

Universitat: Universitat de Girona

Preinscripció: https://accesuniversitat.gencat.cat

 

  

BATXILLERAT

Accés: PAU fase general
Admissió: PAU fase general; ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU i vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de ponderacions del final de la pàgina

ESTUDIANTS DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Accés: Tots els CFGS
Admissió: Ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat examinades a la fase específica de les PAU i vinculadex a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques. Consulteu la taula de ponderacions del final de la pàgina

MAJORS DE 25 ANYS

Les persones amb més de 25 anys poden accedir a la universitat després de superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya. Per formalitzar la matrícula i consultar els resultats d'aquestes proves, podeu accedir a l'adreça d'Internet accesnet.gencat.cat Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.

MAJORS DE 40 ANYS AMB ACREDITACIÓ D'EXPERIÈNCIA

Podran accedir a la universitat les persones majors de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que els habiliti per accedir a la universita per altres vies d'accés.

MAJORS DE 45 ANYS

Les persones amb més de 45 anys poden accedir a la universitat després de superar la prova d'accés a la universitat per a majors de 45 anys. Per formalitzar la matrícula i consultar els resultats d'aquestes proves, consulteu l'adreça d'Internet accesnet.gencat.cat
Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.

ALUMNAT DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS

1. Alumnat de sistemes educatius de la Unió Europea o d'estats amb els quals Espanya hagi suscrit acords internacionals. La Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) facilitarà la credencial que permetrà l'accés a la universitat espanyola: uned.es/accesoUE.
2. Alumnes de sistemes educatius estrangers homologats al títol de batxillerat espanyol, d'estats que no siguin membres de la Unió Europea o amb els quals Espanya no hagi subscrit acords internacionals. La prova d'accés ala universitat que faran aquests estudiants serà organitzada per la UNED: uned.es/selectividad

 
 

 

 

Ponderacions

 

Branca d'arts i humanitats
Anàlisi musical 0,2
Biologia  
C. de la terra i del medi ambient  
Cultura audiovisual 0,2
Dibuix artístic 0,2
Dibuix tècnic 0,1
Disseny 0,1
Economia de l'empresa 0,1
Física  
Geografia 0,1
Grec 0,1
Història de l'art 0,2
Llatí 0,1
Literatura catalana 0,1
Literatura castellana 0,1
Matemàtiques  
Matemàtiques aplicades a les C.S. 0,1
Química 0,1

 

Branca d'arts i humanitats (no vinculades a les PAU)
Anatomia aplicada 0,1
Arts Escèniques 0,1
Economia 0,1
Història de la música i la dansa 0,1
Història del món contemporani 0,1
Literatura universal 0,1
Llenguatge i pràctica musical 0,1
Tècniques de l'expressió graficoplàstica 0,1
Volum 0,1